Instagram

Linkedin

Política de privadesa

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat : GENIUM SOCIETY SLU (també el prestador)

NIF : B10670859

Adreça postal : C/ Josep Montserrat Cuadrada nº20 08303 Mataró (Barcelona)

Correu electrònic : hola@geniumdigital.com

GENIUM SOCIETY SLU, com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les vostres dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

– Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;

– Remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER;

– Respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;

– Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari

– Utilitzar les vostres dades per contactar-vos, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la vostra opinió sobre el servei prestat i,

– Notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privadesa, avís legal o política de cookies.

– Es faran anàlisis de perfils i d’usabilitat.

– Les dades de clients i/o proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que les vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i feiners que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a hola@geniumdigital.com .

D’acord amb la LSSICE, GENIUM SOCIETY SLU no fa pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el vostre consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions. No tractarem les vostres dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcatge de la casella corresponent a l’hora de recollir les dades.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts. .

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

GENIUM SOCIETY SLU no duu a terme cap cessió o comunicació de dades llevat que hi hagi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

Tampoc no es realitzaran transferències internacionals de les vostres dades de caràcter personal sense el vostre consentiment previ sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el vostre compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

GENIUM SOCIETY SLU no cedirà les dades recollides a tercers llevat que hi hagi necessitat raonable per complir un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari. La informació que ens proporcioneu tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada als servidors de GENIUM SOCIETY SLU, contractats a l’empresa 1&1 Internet Espanya SLU (d’ara endavant, 1&1) amb NIF B85049435 i domicili fiscal situat a Avinguda de la Vega, 1 – Edifici Veganova (Edif.3 planta 5° porta C), 28108, Alcobendas (Madrid), Espanya, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, El tractament de les dades d’aquesta entitat està regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador prestador prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes dinformació de GENIUM SOCIETY SLU En acceptar aquestes condicions, termes i polítiques, l’Usuari consent expressament al fet que GENIUM SOCIETY SLU realitzi les següents activitats i/o accions, llevat que l’Usuari indiqui el contrari:

• L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.

• En cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de GENIUM SOCIETY SLU iguals o similars als quals van ser inicialment objecte de contractació o dinterès per lUsuari.

• La conservació de les dades durant els terminis previstos a les disposicions aplicables.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, podeu sol·licitar l’exercici dels següents drets davant GENIUM SOCIETY SLU presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a hola@geniumdigital.com , indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS AFECTATS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

• Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

• Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

• Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.

• Dret d’oposició: dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o s’hi cessi.

• Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, per tal de limitar-ne el futur tractament.

• Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquesta pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.

• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (incloent-hi l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que els seus drets s’han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciteu el vostre dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tot i això, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INFORMACIÓ QUE RECAPTEM:

Les dades recollides per part del responsable són les següents:

– Aquells que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web

– Aquells inclosos als diferents formularis previstos a la pàgina web

– Dades recollides a través de les “cookies” per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa a la política de cookies.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la sol·licitud concreta que es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Us preguem que en cas de modificació, comuniqueu immediatament la mateixa per tal que la informació en tractament estigui a tot moment actualitzada i no contingui errors. Si contracta el servei/compra el producte mitjançant la nostra pàgina web http://geniumdigital.com us demanarem que ens proporcioneu informació sobre vostè, inclosos el seu nom, dades de contacte i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.

A través d’aquesta Política de Privadesa us informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de GENIUM SOCIETY SLU, incloent-hi les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres en els quals els menors en formen part. Això no obstant, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre amb el requeriment formal previ per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà #pixelat.

XARXES SOCIALS

Ho informem que GENIUM SOCIETY SLU pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de GENIUM SOCIETY SLU es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que sigui procedent en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

GENIUM SOCIETY SLU tractarà les vostres dades amb les finalitats d’administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant-vos d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin. Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general siguin quins siguin els continguts que GENIUM SOCIETY SLU consideri inadequats.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, GENIUM SOCIETY SLU es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inadequats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de GENIUM SOCIETY SLU, podent enviar informació del seu interès.

En tot cas, si Vè. remet informació personal a través de la xarxa social, GENIUM SOCIETY SLU quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, devent l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privadesa és l’espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

ENVIAMENT CV

En cas que l’usuari enviï el seu CV a través del nostre web, l’informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. Us informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el vostre currículum, de manera que no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, us preguem ens ho comuniqueu per escrit el més davant possible, a fi de mantenir les vostres dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la destrucció posterior. En aquest sentit, transcorregut el termini esmentat, i si voleu continuar participant en els processos de selecció del Responsable, us preguem que ens remeti novament el vostre currículum.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per a les mateixes finalitats abans informades.

SUBSCRIPCIÓ AL BLOG

En cas que l’usuari se subscrigui al bloc, l’informem que les dades aportades seran tractades per gestionar la seva subscripció al bloc informatiu amb avís d’actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total d’aquestes. No es comunicaran les dades a tercers, excepte l’obligació legal.

PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS

En cas que l’usuari vulgui participar en els fòrums de la web, l’informem que les dades aportades seran tractades per regular-ne la participació. Qualsevol registre o transmissió de dades personals que l’usuari d’aquest fòrum faciliti suposa el coneixement i l’acceptació inequívoca de l’Avís Legal i la Política de Privadesa exposats a la pàgina web. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total d’aquestes. Les publicacions es mostraran públicament als usuaris del fòrum en línia.

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONI

En cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, l’informem que les dades aportades seran tractades seran per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis per ser publicats a la pàgina web i així poder ajudar altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total d’aquestes. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. Lúnica dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

GENIUM SOCIETY SLU es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre GENIUM SOCIETY SLU amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.